ضرایب و زیر گروه های کنکور انسانی
نوشته شده توسط : sevda

گروه آزمایشی انسانی از 5 زیرگروه تشکیل شده که هر گروه دارای رشته­ های خاص هستند . در هر یک از زیر شاخه های رشته انسانی ، ضرایب دروس عمومی یکسان و اختلاف آن ­ها در ضرایب دروس اختصاصی بوده که رتبه و تراز متفاوتی را در هر زیر گروه ارائه می دهد . 


یکی از مواردی که در زمان مطالعه منابع کنکور انسانی باید به آن توجه شود ، ضریب دروس کنکور انسانی است ، چرا که مشخص می کند داوطلب برای کدام منبع وقت بیشتری گذاشته و کدام دروس نسبت به بقیه مهم تر هستند همچنین تعداد تست های درست در کدام درس به کسب رتبه بهتر کمک می کند .

بنابراین اطلاع داشتن از زیر گروه ها و ضرایب آن مطالعه منابع را آسان تر ، برنامه‌ریزی را دقیق ‌تر و موفقیت در کنکور را تضمین خواهد کرد و همچنین سبب می شود بهتر بدانیم ارزش و اهمیت و تاثیر هر درس در میزان رتبه ای که به دست می آوریم به چه اندازه است . به همین جهت در ادامه به بررسی ضرایب و زیر گروه های کنکور سراسری انسانی پرداخته شده است .


رشته های زیر گروه یک کنکور انسانی
رشته های زیر گروه یک انسانی در مقطع کارشناسی ارائه می شود .


مقطع کارشناسی : زبان و اد‌بیات فارسی ، د‌بیری زبان و اد‌بیات فارسی ، زبان و اد‌بیات عرب ، د‌بیری زبان و اد‌بیات عرب ، مترجمی زبان عربی ، اد‌بیات و زبان عربی ، الهیات و معارف اسلامی ، د‌بیری الهیات و معارف اسلامی ، د‌بیری علوم د‌ینی ، کارشناسی تربیت مربی عقید‌تی و سیاسی ، کارد‌انی تربیت معلم قرآن ، علوم اسلامی ، علوم قرآنی ، معارف اسلامی و حقوق ، الهیات و معارف اسلامی و ارشاد‌ ، علوم د‌ینی و معارف اسلامی ، فقه و حقوق حنفی ، فقه و حقوق امامی ، فقه و حقوق شافعی ، فقه و حقوق اسلامی ، علوم قرآن و حد‌یث ، معارف اسلامی و علوم سیاسی ، معارف اسلامی و الهیات ، حقوق ، علوم قضایی ، کارشناس فقه ، کارد‌انی امور حقوقی و کنسولی ، پلیس قضایی ، حکمت اسلامی و فلسفه ، فلسفه .

 ضرایب زیر شاخه یک کنکور انسانی
نام درس    ضرایب
ریاضی    2
 اقتصاد    1
زبان و ادبیات فارسی    4
زبان عربی    4
تاریخ و جغرافیا    1
علوم اجتماعی    1
فلسفه و منطق    3
روانشناسی    1

 توجه داشته باشید ضرایب دروس اختصاصی ضریب 3 در کنکور دارند به طوریکه ضریب هر درس در عدد 3 ضرب می شود .

رشته های زیر گروه 2 کنکور انسانی
رشته های زیر گروه دو انسانی در مقطع کارشناسی پیوسته ارائه می شود .

مقطع کارشناسی پیوسته : علوم اجتماعی ، د‌بیری علوم اجتماعی ، علوم ارتباطات اجتماعی ، مد‌د‌کاری اجتماعی ، خبرنگاری ( گرایش علوم  اجتماعی ، فرهنگی و هنری ) .

 

ضرایب زیر شاخه دو کنکور انسانی
نام درس    ضرایب
ریاضی    4
 اقتصاد    2
زبان و ادبیات فارسی    2
زبان عربی    1
تاریخ و جغرافیا    1
علوم اجتماعی    3
فلسفه و منطق    3
روانشناسی    1

 توجه داشته باشید ضرایب دروس اختصاصی ضریب 3 در کنکور دارند به طوریکه ضریب هر درس در عدد 3 ضرب می شود .

 

 از آنجایی که بررسی سوالات و پاسخنامه آزمون آزمایشی سنجش رشته انسانی و همچنین ثبت نام در این آزمون ها و استفاده از بودجه بندی های مشخص شده می تواند برنامه ای مناسب و سازماندهی شده را در جمع بندی و مرور درس های خوانده شده داشته باشد  در این بخش لینک دسترسی به سوالات و پاسخنامه انسانی آزمون آزمایشی سنجش رشته انسانی ارائه شده است  . 

رشته های زیر گروه 3 انسانی
رشته های این زیر گروه در مقطع کارشناسی ارائه می شود .

مقطع کارشناسی پیوسته :  مد‌یریت فرهنگی هنری ، مد‌یریت امور بانکی ، علوم اقتصاد‌ی ، ‌ کارشناسی خبرنگاری ، بانکد‌اری ،امور بانکی ، مد‌یریت بیمه ، کارد‌انی امور مالی و مالیاتی ، امور گمرکی ، کارد‌انی امور گمرکی ،‌ کارد‌انی حسابد‌اری ، کارد‌انی امور بیمه ،مد‌یریت ، مد‌یریت د‌ولتی ، مد‌یریت جهانگرد‌ی ، مد‌یریت مسافرتی و جهانگرد‌ی ، کارد‌انی مد‌یریت صنعتی ، فلسفه ، اقتصاد‌ حمل و نقل ، اقتصاد‌ صنعتی ، کارد‌انی علمی- کاربرد‌ی صنایع چاپ ، حسابد‌اری ، کارد‌انی مد‌یریت بازرگانی ، مد‌یریت بیمه اکو ، خد‌مات امور اد‌اری ، مد‌یریت و کمیسر د‌ریایی ، کارد‌انی امور د‌فتری ، کارشناسی تولید‌ سیما ، مد‌یریت بانکد‌اری . 

ضرایب زیر شاخه سه کنکور انسانی
نام درس    ضرایب
ریاضی    4
 اقتصاد    3
زبان و ادبیات فارسی    2
زبان عربی    1
تاریخ و جغرافیا    1
علوم اجتماعی    2
فلسفه و منطق    1
روانشناسی    1

 توجه داشته باشید ضرایب دروس اختصاصی ضریب 3 در کنکور دارند به طوریکه ضریب هر درس در عدد 3 ضرب می شود .

رشته های زیر گروه 4 کنکور انسانی
رشته های این زیر گروه در مقطع کارشناسی ارائه می شود .

 ​مقطع کارشناسی پیوسته : روابط سیاسی ، علوم سیاسی ، علوم سیاسی ( امنیت ملی ) ، اطلاعات و ضد‌ اطلاعات ، کارد‌انی عملیات کشوری ، اطلاعات نظامی ، علوم انتظامی ، جغرافیای سیاسی ، نظامی ، جغرافیا ، تاریخ ، د‌بیری جغرافیا ، د‌بیری تاریخ ، باستان شناسی .

 

ضرایب زیر شاخه چهار کنکور انسانی
نام درس    ضرایب
ریاضی    3
 اقتصاد    2
زبان و ادبیات فارسی    2
زبان عربی    1
تاریخ و جغرافیا    3
علوم اجتماعی    2
فلسفه و منطق    2
روانشناسی    3


 توجه داشته باشید ضرایب دروس اختصاصی ضریب 3 در کنکور دارند به طوریکه ضریب هر درس در عدد 3 ضرب می شود .

رشته های زیر گروه 5 انسانی
رشته های این زیر گروه در مقطع کارشناسی ارائه می شود .

مقطع کارشناسی پیوسته : روانشناسی ، علوم تربیتی ، راهنمایی و مشاوره ، مطالعات خانواد‌ه ، کتابد‌اری ، د‌بیری تربیت بد‌نی و علوم ورزشی ،‌ کارد‌انی تربیت بد‌نی و علوم ورزشی ،‌

 ضرایب زیر شاخه پنج کنکور انسانی
نام درس    ضرایب
ریاضی    3
 اقتصاد    2
زبان و ادبیات فارسی    2
زبان عربی    1
تاریخ و جغرافیا    1
علوم اجتماعی    3
فلسفه و منطق    2
روانشناسی    3

 توجه داشته باشید ضرایب دروس اختصاصی ضریب 3 در کنکور دارند به طوریکه ضریب هر درس در عدد 3 ضرب می شود .

مشاوره ضرایب و زیر گروه های کنکور انسانی
با مطالعه و شناسایی رشته ها و ضرایب هر زیر گروه های کنکور انسانی داوطلب می تواند به راحتی از انواع رشته های دانشگاهی آگاه شده و نسبت به برنامه ریزی مطالعاتی دروس اختصاصی و عمومی اقدام نماید . چرا که اگر در درسی با ضریب بالا ، درصد کمتری کسب شود ، شانس قبولی داوطلب به راحتی پایین خواهد آمد . از همین رو هر چه ضریب بیشتر ، میزان اهمیت و تاثیر آن بالاتر خواهد بود .

از اینرو ضریب هر درس مشخص می کند شما کدام منبع را باید چقدر مطالعه کنید و کدام دروس و منابع از دیگر دروس مهم تر هستند و تعداد تست های درست در کدام درس به کسب رتبه بهتر کمک می کند .


متقاضیان در صورت داشتن هر گونه سوال در خصوص زیر گروه ها و ضرایب دروس کنکور انسانی می توانند از خدمات مشاوره تحصیلی تلفنی هیوا بهره مند شده و از تجربیات و راهنمایی های کارشناسان سامانه مشاوره تحصیلی هیوا استفاده نمایند .

سوالات متداول

1- کنکور سراسری انسانی دارای چند زیر گروه است ؟  
5 زیر گروه است که به تفصیل  در این مقاله زیر گروه ها و زیر شاخه های رشته انسانی ارائه شده است .

 

2- اهمیت هر درس در هر زیر گروه انسانی بر چه اساسی مشخص می شود ؟  
بر اساس ضریب آن درس مشخص می شود به طوریکه هر چه ضریب یک درس بالاتر باشد اهمیت و تاثیر آن نیز در کنکور بیشتر خواهد بود که برای اطلاعات بیشتر می توانید مقاله را مطالعه نمایید .

 

3- برای مشاهده زیر گروه های کنکور سراسری انسانی کجا مراجعه شود ؟
این زیر گروه ها در دفترچه ثبت نام ارائه می شوند که البته با مطالعه این مقاله می توانید از رشته های مندرج در زیر گروه های کنکور انسانی مطلع شوید .

منبع : ضرایب و زیر گروه های کنکور انسانی

:: بازدید از این مطلب : 171
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 10 ارديبهشت 1399 | نظرات ()
مطالب مرتبط با این پست
لیست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: